Umowa obsługi księgowej

  Umowa obsługi księgowej

  zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy:
  Total Advisory Sp. z o.o., ul. Fatimska 41A/310, 31-831 Kraków, NIP:6783152366, email:biuro@szalajispolka.pl, reprezentowaną przez Mateusz Szałaj – Prezes Zarządu, zwaną dalej Zleceniobiorcą,
  a
  , , NIP:,email:, reprezentowaną przez - , zwaną dalej Zleceniodawcą.

  § 1

  1. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad stałej obsługi księgowej świadczonej przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy.
  2. Zleceniobiorca od chwili zawarcia niniejszej umowy, zobowiązuje się do świadczenia obsługi księgowej na rzecz Zleceniodawcy w sprawach księgowych pozostających w związku z prowadzoną przez Zleceniodawcę działalnością.
  3. Przez obsługę księgową strony rozumieją:
  - prowadzenie ewidencji księgowych (ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, rejestrów VAT i innych wymaganych ewidencji)
  - sporządzanie deklaracji podatkowych
  - obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy
  - przygotowanie wymaganych zgłoszeń i deklaracji do US, ZUS, GUS
  - przygotowanie rozliczeń i sprawozdań rocznych
  - obsługa kadrowo-płacowa – listy płac, rozliczenia ZUS, PIT-4

  § 2

  1. Obowiązki Zleceniobiorcy wykonywane będą osobiście lub przez osoby przez niego zatrudnione, posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne, pod nadzorem Zleceniobiorcy.
  2. Obowiązki Zleceniobiorcy wykonywane będą w jego siedzibie, siedzibie Zleceniodawcy oraz w każdym innym miejscu, które jest przeznaczone do realizacji konkretnych zadań.
  3. Zleceniodawca przekazuje zapotrzebowanie na wykonanie konkretnego zadania przesyłając w formie pisemnej e-mailem lub pocztą, informację wraz z opisem zlecenia oraz ze wskazaniem sugerowanego terminu zakończenia prac. Do pisemnego zlecenia Zleceniodawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie posiadane przez siebie dokumenty oraz informacje dotyczące zleconego zadania oraz ewentualnie uzupełnić te dokumenty oraz informacje na żądanie Zleceniobiorcy w wyznaczonym przez niego terminie.

  § 3

  1. Strony ustalają, iż świadczenie obsługi będzie odbywało się w ramach pakietu , który zobowiązuje Zleceniobiorcę do świadczenia obsługi księgowej w wymiarze i zakresie określonym w cenniku znajdującym się na stronie internetowej szalajispolka.pl, określającym szczegóły wybranego pakietu.
  2.W przypadku zapotrzebowania na usługi Zleceniobiorcy przekraczające wymiar lub zakres określony w pakiecie, za każdą godzinę pracy lub liczbę zapisów księgowych powyżej wymiaru określonego w pakiecie strony ustalają wynagrodzenie wg cennika.
  3. Wynagrodzenie przysługuje za czas pracy i za wszelkie podjęte czynności, które są choćby pośrednio związane z przedmiotem zlecenia i podjęte zostały dla osiągnięcia celu pożądanego przez Zleceniodawcę. Czas pracy i podjęte czynności ewidencjonowane będą w systemie elektronicznym Zleceniobiorcy i będą dostępne w formie zestawienia na żądanie Zleceniodawcy.
  4. Należne wynagrodzenie Zleceniodawca zobowiązuje się wpłacić na rachunek Zleceniobiorcy wskazany w fakturze w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury.
  5. Faktura wystawiana będzie co miesiąc, ostatniego roboczego dnia miesiąca i obejmować będzie wszystkie dokonane w danym miesiącu czynności.

  § 4

  1.Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy wydatki poniesione w związku z prowadzeniem zlecenia oraz poniesie wszelkie dodatkowe koszty i opłaty z nim związane (np. opłaty skarbowe, sądowe, pocztowe).
  2.Zwrot wydatków ponoszonych w związku z przejazdami nastąpi na podstawie i według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., nr 27, poz. 271 wraz z późn. zm.).
  3.Przejazd realizowany środkiem transportu innym niż samochód w dyspozycji Zleceniobiorcy (koleją, samolotem) podlega zwrotowi stosownie do kosztów rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych rachunkiem.

  § 5

  1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
  2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  3. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nieuzasadnionego zaprzestania przez Zleceniobiorcę wykonywania niniejszej umowy.
  4. Zleceniobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nieuzasadnionego braku współpracy Zleceniodawcy w zakresie niezbędnym do należytego wywiązania się z obowiązków przez Zleceniobiorcę lub braku płatności za obsługę.
  5. W wypadkach określonych w § 5 ust. 3 i 4 rozwiązanie umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie siedmiodniowego terminu wyznaczonego na piśmie drugiej stronie wraz z wezwaniem do podjęcia niezbędnych działań.

  § 6

  1. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy warunków niniejszej umowy oraz wszelkich informacji uzyskanych od drugiej strony w ramach wykonywania umowy.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
  3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy, jak również jej wypowiedzenie lub rozwiązanie, wymagają dotrzymania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
  4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  Podpis Zleceniobiorcy:

  Podpis Zleceniodawcy (prosimy złożyć podpis myszką w miejscu między pod tym tekstem a nad przyciskiem "clear"):